ระดับประถมศึกษา / EP,IP, Bilingual

- ปูพื้นฐานการเรียนเบื้องต้นในทุกวิชา, สอนการบ้านหัดให้เด็กรู้จักคิดและสามารถถ่ายทอดได้ด้วยตนเอง , ปลูกฝังการเรียนรู้สร้างเสริมไอคิว อีคิว , เป็นที่ปรึกษาในการเรียนการสอนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับน้องที่เรียนโรงเรียนสองภาษา รวมถึงการติวสอบเข้าโรงเรียนประถมศึกษาชื่อเสียง


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

- เป็นการปูพื้นฐานกวดวิชา เน้นเทคนิคการทำความเข้าใจ ให้เด็กได้คิดเองทำเอง ให้มีความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตผล รู้เท่าทัน รู้จักตนเอง รู้จักสังคม และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต และติวสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชื่อดัง


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

- สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการทำงานเกิดการรับรู้ จดจำ และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่องเชื่อมโยง คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารแก่ผู้อื่นได้ เป็นการปูพื้นฐาน เน้นเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ การเพิ่มเกรดเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งการสอบตรง และการสอบ GAT, PAT ให้ได้คะแนนสูง


ระดับมหาวิทยาลัย

- สำหรับน้องๆ ที่ยังปรับตัวไม่ได้กับการเรียนในมหาวิทยาลัย ในทุกๆ คณะวิชา ทางเรามีติวเตอร์ระดับอาจารย์คอยให้คำปรึกษาได้


สำหรับบุคคลทั่วไป

- สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก เพื่อใช้ทำงาน หรือ เพื่อศึกษาต่อ
วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์ TOFEL TOEIC และอื่นๆ