ภาษาไทยเพื่อการศึกษา

- เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากรากศัพท์คำในภาษาไทย เพื่อใช้ภาษาให้พัฒนาความคิดได้


สังคมเพื่อการศึกษา

- เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ


วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

- เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ โดยเปิดสอนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์


คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา

- เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ และเทคนิกการทำโจทย์ซึ่งจะมีทักษะการทำโจทย์ และโจทย์ที่พลิกแพลง


อังกฤษเพื่อการศึกษา

- เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Grammar ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ


GAT

- การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา (ทาง คณิตศาสตร์) 50%
- การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%


PAT 1 (วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์)

- เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion, Geometry, Trigonometry, Calculus ฯลฯ
- ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills


PAT 2 (วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์)

- เนื้อหา เช่น ชีววิทยา, เค มี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ
- ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability, Science Problem Solving Ability


PAT 3 (วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์)

- เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, Engineering Sciences, Life Sciences, IT ฯลฯ
- ลักษณะข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability


PAT 4 (วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)

- เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ
- ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability


PAT 5 (วัดศักยภาพทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)

- เนื้อหา เช่น ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- ลักษณะข้อสอบ ครุศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills), ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน


PAT 6 (วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์)

- เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ


รวมทั้ง TOFEL TOEIC วิชาเฉพาะในการสอบตรง ( Smart- l ) หรือวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย และอื่นๆ